Úvodní stránka

Informace pro atestanty, kteří se hlásí ke zkoušce v letošním roce

J. Beneš, 13. 1. 2021

      Důležité termíny:

  • Povinný předatestační kurz „Novinky z infekčního lékařství“ se bude konat 22.-26. 2. 2021, organizuje LF MU (garant prof. Husa). Kurz proběhne s největší pravděpodobností distanční formou (připojení na dálku).
  • Jarní atestační zkoušky se budou konat 4.-5. 5. 2021 v Praze, zajišťuje 3. LF UK (garant prof. Beneš), zkoušející prof. Beneš, doc. Rožnovský, doc. Sedláček.
  • Podzimní atestační zkoušky budou ve dnech 11.-12. 11. 2021, zajišťuje LF UK Plzeň (garant doc. Sedláček), zkoušející doc. Sedláček, prof. Beneš, doc. Rožnovský.

      V minulých dvou letech se členové Specializační oborové rady (SOR) shodli na některých změnách při pořádání atestačních zkoušek. V roce 2019 jsme podnět prof. Holuba nově naformulovali atestační otázky a rozdělili je do 3 okruhů; zkoušet podle těchto nových otázek se však mohlo začít až po schválení Ministerstvem zdravotnictví, tedy na podzim 2020. V roce 2020 proběhla také diskuse o významu atestačních prací a těsným hlasováním bylo rozhodnuto, že do budoucna budeme chtít atestační práce zrušit. Nebude to ale hned.

      Mezitím, od 1. 1. 2021, totiž po přechodném období vstoupila v platnost část Vyhlášky 282/2019, která se týká atestačních zkoušek. Tato vyhláška je pro nás závazná a vyplývá z ní, že psaní atestační práce je zatím pro nás nadále povinné. Dále z ní vyplývá, že ústní část atestační zkoušky musí sestávat ze tří otázek, přičemž první otázka se bude týkat atestační práce, druhé dvě otázky si uchazeč vylosuje.

      Ve Vyhlášce se praví: „Téma písemné práce zadává uchazeči garant oboru z akreditovaného zařízení, v němž uchazeč uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky v době zařazení do oboru nebo v němž jako v prvním uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky, pokud v době zařazení do oboru neuskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky. Vypracovanou písemnou práci odsouhlasí školitel z akreditovaného zařízení, v němž uchazeč uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky jako v posledním.“ Téma atestační práce tedy obvykle určuje primář infekčního oddělení, kde uchazeč zahájil svou praxi. Za kvalitu atestační práce ručí školitel, který může, ale nemusí být totožný s osobou primáře.

      Náležitosti atestační práce i ostatní informace o atestacích jsou popsány na webových stránkách naší společnosti (www.infekce.cz) pod heslem Postgraduální vzdělávání na horní liště.

      Atestační práci je podle Vyhlášky nutné odevzdat na oddělení postgraduálního vzdělávání (OPGV) příslušné fakulty 60 dní před termínem atestační zkoušky. Letos budou jarní atestace probíhat na 3. LF UK ve dnech 4.-5. 5. 2021 (viz výše), atestační práce tedy musejí být odevzdány na Oddělení postgraduálního vzdělávání 3. LF UK do 4. 3. 2021. Atestační práce je součástí přihlášky, to znamená, že se odevzdává současně indexem o splněných praxích, logbookem, potvrzením o absolvování povinných kurzů atd. Atestační práce se dodává v elektronické i vytištěné formě (stačí 1 výtisk).

      Atestanti mohou využít následující nabídky: Jestliže pošlou svou atestační práci v elektronické formě kdykoli do 15. 2. 2021 prof. Benešovi (e-adresa: benes.infekce@seznam.cz), posoudíme v předstihu, jestli vyhovuje po formální i faktické stránce a upozorníme na případné nedostatky, takže bude možné práci před odevzdáním ještě upravit. Na posouzení si vyhrazujeme dobu 14 dní. Dodávám, že toto předběžné posouzení nepředstavuje žádnou povinnost, kterou by atestant musel splnit. Je to opravdu jen nabídka a její využití či nevyužití nebude mít žádný vliv na průběh vlastní atestační zkoušky.

  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
předseda SOR v roce 2021

Tabulka: Rotace atestací

Rok Specializační oborová rada (SOR) Organizace kurzu
předseda místopředseda,
organizátor kurzu
místo konání atestace
v jarním termínu v podzimním termínu
2018 LF v Hradci Králové UK 1. LF UK LF v Hradci Králové UK 1. LF UK 1. LF UK
2019 LF MU 3. LF UK LF MU 2. LF UK 3. LF UK
2020 1. LF UK LF v Plzni UK 1. LF UK LF OU LF v Plzni UK
2021 3. LF UK LF MU 3. LF UK LF v Plzni UK LF MU
2022 LF OU 2. LF UK LF OU LF v Hradci Králové UK 2. LF UK
2023 LF v Plzni UK LF OU LF v Plzni UK 3. LF UK LF OU
2024 2. LF UK LF v Hradci Králové UK 2. LF UK LF MU LF v Hradci Králové UK

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 1. 2021, oprava harmonogramu 20. 2. 2021