Úvodní stránka

Výzva z první linie a další otevřené dopisy

6. 10. 2020

      Lékaři a sestry, kteří se přímo starají o pacienty s covidem-19, sepsali otevřený dopis, v němž prosí veřejnost o pomoc. Vládu žádají, aby přestala rozhodovat na základě marketingových poradců. A lékařům, kteří nemají zkušenost s infekčními chorobami, pak doporučují mediální zdrženlivost.   Výzva z první linie

Výzva z první linie dne 5. října 2020

      My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili.

      Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním covid-19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namáhavá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na covid nebo s covidem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky... Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím.

      Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10-20 let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina. Ano, mladí a zdraví překonají covid většinou bez potíží. Avšak lidí, u nichž může skončit fatálně, je v naší populaci opravdu hodně, včetně mnohých z vás a vašich blízkých.

      Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic občerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o hodně víc. Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás.

Proto žádáme:

Odborníky z různých oblastí medicíny,
     kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem: Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc.

Vládu a státní orgány ČR:
      Spolupracujte s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými poradci.
Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte a neměňte je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat.
Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru, abychom jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch.

Všechny občany:
      Nebojte se! Respektujte ale, že covid-19 je zákeřný protivník. Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace - může se to týkat i vás a vašich blízkých.
      Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme.

      Vaši zdravotníci z první linie

     Za autory výzvy:

 • MUDr. Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP, Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • MUDr. Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP, Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
 • MUDr. Aleš Chrdle, primář, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.


Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult ČR z 6. října 2020

      Asociace děkanů lékařských fakult České republiky se distancuje od petice "Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize" podepsané předními či mediálně známými lékaři, kteří však nejsou odborníky v oblasti epidemiologie či infektologie a jako skupina nezastupují žádnou relevantní lékařskou či vědeckou organizaci.

      Děkani lékařských fakult nesouhlasí s obsahem i formou této výzvy, protože neuvážené zrušení všech opatření by vedlo v konečném důsledku k nárůstu úmrtí a k destabilizaci zdravotní péče. Lékařské fakulty vychovávají budoucí lékaře k úctě k lidskému zdraví a k životu a v promočním slibu každý lékař slibuje, že bude chránit zdraví a životy svých nemocných. Naši studenti se s velkou odpovědností zapojili a opět zapojují do pomoci českému zdravotnictví. Hledání rovnováhy mezi ochranou zdraví a chodem společnosti a ekonomiky je jistě složité a obdobná opatření jsou přijímána v mnoha rozvinutých zemích.

      Považujeme za nepřijatelné, aby do ní skupina lékařů, místo případné odborné diskuse na patřičném fóru, vstupovala veřejnými výzvami bez jasného vědeckého podkladu, které mohou vést k odmítání protiepidemických opatření, a následně tak vést k omezením ještě drastičtějším. Přitom právě udržení základního chodu společnosti, zdravotnictví a z hlediska lékařských fakult rovněž praktické výuky budoucích lékařů je v tuto chvíli jednou z priorit. Hlas lékařů má být hlavně hlasem péče o zdraví a ochrany životů. Věříme, že se postupně podaří situaci zvládnout. V rámci svých možností, jako lékaři, učitelé a vědci, k tomu chceme co nejvíce přispět.

      V Praze dne 6. 10. 2020

 • prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF
 • doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK
 • prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., děkan LF UK v Plzni
 • prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI
 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UPOL

Kontakt pro případné další informace nebo vyjádření:
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF: vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz
asistentka Bc. Marie Hejlová; ev. Odd. komunikace a vnějších vztahů, Ing. Mgr. Tereza Kůstková.


Pro srovnání názory mediálně známých lékařů z různých oborů

      Skupina lékařů kritizuje vládní opatření, která mají zamezit dalšímu šíření koronaviru. V otevřeném dopise, který podepsali mimo jiné kardiochirurg Jan Pirk nebo stomatolog Roman Šmucler, vyčítají ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi například nošení roušek ve školách. Ten jejich jednání označil za nezodpovědné.

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Preambule: Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

      Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

      Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci covid jako takové.

      Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:
 ● uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
 ● upustila od dalších restriktivních opatření.
 ● povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
 ● upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
 ● nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
 ● věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

      Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:
 ● tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění.
 ● jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.
 ● mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
 ● existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je covid-19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

      Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

      Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

      Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

      Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti covidu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

      Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

      Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

      Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

      Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem. Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

      Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

 • MUDr. Ladislav Fiala
 • MUDr. Radkin Honzák
 • MUDr. Jan Hnízdil
 • MUDr. Kateřina Lucká
 • Bc. David Petrásek (bioanalytik)
 • Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • Doc. MUDr. Roman Šmucler
 • MVDr. Jiří Urbánek, MBA
 • MUDr. Ivan Vondřich

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 10. 2020