Úvodní stránka

Pravidla pro atestační práce pro jarní termín atestací 2020

M. Holub, 14. 1. 2020, 24. 1. 2020

      Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádá jarní termín atestací (michal.holub@lf1.cuni.cz).

      Rozsah práce:

 • minimálně 20 stran standardního textu (nepočítá se titulní strana), tj. aspoň 36 000 znaků (včetně mezer)
 • maximálně 40 normostran včetně literatury, tabulek i obrázků.

      Členění práce:

 • Obsah
 • Teoretická část (literární rešerše, analogie Přehledného článku)
 • Vlastní zkušenosti (analogie Původní práce)
 • Diskuze (porovnání vlastních výsledků s údaji z literatury)
 • Závěr
 • Literatura
 • (lze přidat Přílohy – nejsou však povinnou součástí práce)

      Poměr Teoretické části a Vlastních zkušeností by měl být zhruba 1:1.

      Počet literárních pramenů: obvykle 20-40. Způsob citování musí být stejný jako v oborovém časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.

      Práce musí

 • být logicky uspořádána a členěna;
 • citovat literární zdroje, z nichž autor čerpal;
 • obsahovat vlastní úvahy a případně komentáře (jako součást Diskuze).

      Nejčastější chyby, kterých se atestanti dopouštějí, jsou v souboru Nejčastější chyby při psaní atestační práce.

      Upozorňujeme, že předložená práce je vizitkou atestanta a ukázkou jeho připravenosti absolvovat zkoušku, ale je také vizitkou jeho školitele!

      Práci je podle platné legislativy nutné odevzdat nejpozději do 20. 3. 2020 písemně ve 2 výtiscích, vlastnoručně podepsané, na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: (radka.stribna@lf1.cuni.cz); Děkanát 1. LF UK, Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Atestační práci posuzují všichni členové zkušební komise. Jestliže atestanti pošlou svou práci v elektronické podobě garantovi s aspoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, mají nárok na předběžné přečtení a zhodnocení garantem (nebo podle rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se atestant může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

      Diskuze o atestační práci zahajuje ústní část atestační zkoušky, není však považována za samostatnou zkušební otázku.

  Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.,
garant oboru Infekční lékařství 1. LF UK

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 1. 2020, aktualizace 24. 1. 2020