Úvodní stránka

Činnost Katedry infekčního lékařství IPVZ a program vzdělávacích akcí na příští semestr

M. Trojánek, 3. 12. 2018

      Katedra infekčního lékařství IPVZ se v současné době věnuje především celoživotnímu vzdělávání infektologů a lékařů primární péče či jiných odborností v rozsáhlé a dynamicky se vyvíjející problematice infekčních nemocí, jejich racionální diagnostice, léčbě a prevenci.

      Pedagogická činnost naší katedry je založena především na pořádání mezioborových kurzů (exantémová infekční onemocnění, akutní a chronická průjmová onemocnění, uzlinový syndrom, infekce kostí a kloubů, neuroinfekce atp.), jejichž cílem je poskytnout posluchači pohled přednášejících různých specializací na diferenciální diagnostiku a léčbu klinicky významných syndromů, v jejichž etiologii se mohou uplatnit infekční agens. Zároveň připravujeme kurzy určené pro celoživotní postgraduální vzdělávání infektologů v aktuálních, významných či specializovaných tématech infekčního lékařství (cestovní a tropická medicína…) a kurzů v příbuzných či spolupracujících klinických oborech seznamujících s racionálním přístupem k řešení nejčastějších klinických stavů, se kterými se infektolog v nemocniční praxi může setkat (vybrané kapitoly z vnitřního či dětského lékařství, geriatrie, neurologie a psychiatrie…). Doplňkovou činnost představuje i zajištění odborných stáží na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce (cestovní medicína, HIV/AIDS).

      Významnou součást pedagogické činnosti naší katedry však představují přednášky a semináře pro lékaře primární péče či spolupracujících oborů, přičemž v posledních měsících se nám podařilo významně rozšířit spolupráci s Katedrou všeobecného praktického lékařství, Katedrou epidemiologie a hygieny a zároveň připravujeme dlouhodobou spolupráci při přípravě základních kmenových kurzů s Katedrami vnitřního a dětského lékařství. Našim cílem je nejen přispět ke zlepšení postgraduálního vzdělávání v infekční problematice, ale zároveň představit lékařům jiných specializací infekční lékařství jako perspektivní a dynamický obor, který tvoří významnou a nedílnou součást moderní medicíny.

Činnost Katedry infekčního lékařství IPVZ

Plánované akce v celoživotním vzdělávání infektologů na příští semestr

Západonilská horečka

Přednášející: MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D., MUDr. Hana Zelená

     Mezioborový kurz seznámí posluchače s vysoce aktuální problematikou západonilské horečky, která představuje jednu z celosvětově nejrozšířenějších arboviróz vyvolávajících neuroinvazivní onemocnění a jejíž autochtonní případy byly opakovaně diagnostikovány již i v České republice. Součástí kurzu budou přednášky věnované epidemiologii onemocnění, ekologii viru, virologické diagnostice a klinickým projevům v humánní i veterinární medicíně.

Preexpoziční profylaxe HIV (PrEP)

Koordinátor: MUDr. Dan Veselý

     Cílem kurzu je seznámit posluchače komplexním způsobem s novou formou prevence pohlavního přenosu HIV: způsobem provedení, možnostmi a úskalími preeexpoziční profylaxe, kterou jako preventivní postup doporučuje WHO a další mezinárodní zdravotnické organizace. Součástí kurzu bude i seznámení se související venerologickou tematikou. Absolvent kurzu se bude schopen orientovat v problematice přenosu a profylaxe HIV a získá představu o jejich dopadech do běžné klinické praxe.

Antibiotický stewardship

Koordinátor: prim. MUDr. Marek Štefan

     Cílem kurzu je seznámit posluchače s komplexním programem antibiotického stewardshipu (ABS) v nemocničním prostředí, který se začíná prosazovat i v českém zdravotnickém systému. Součástí kurzu budou přednášky věnované aktuální problematice antibiotické rezistence v EU a v ČR, antibiotické preskripci u hospitalizovaných pacientů, významu ABS a jeho nedílným součástem, roli infektologa, mikrobiologa, epidemiologa a farmakologa v systému ABS, principům infektologického konzilia u lůžka nemocného a jeho významu, což bude dokumentováno na příkladu stafylokokových bakteriemických infekcí.

Infekce v intenzivní péči

Koordinátor: MUDr. Hynek Bartoš

     Kurz bude zaměřen především na problematiku sepse a septického šoku. Mezi další zařazená témata patří neuroinfekce, infekce měkkých tkání či problematika infekcí u imunodeficientních pacientů. Přehledně budou probrány aktuální poznatky o jejich patofyziologii, diagnostice a terapii.

Infekce kostí a kloubů

Koordinátoři: Prim. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Aleš Chrdle

     Cílem kurzu je seznámit posluchače s racionálním přístupem k diagnostice a léčbě infekcí kostí, kloubů a infekcí páteře. Uvedené téma bude prezentováno klinickým pohledem infektologů, kteří se této problematice dlouhodobě věnují a spolupodíleli se na přípravě aktuálního doporučeného postupu, a rovněž tak přednášejícími ze spolupracujících oborů, kteří se na komplexní péči o nemocné s těmito infekcemi podílí.

Neuroinfekce v klinické praxi

Koordinátoři: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. Hynek Bartoš

     Mezioborový kurz určený především pro neurology a infektology si klade za cíl seznámit posluchače s racionálním klinickým přístupem k diagnostice a léčbě nejčastějších neuroinfekcí. Součástí kurzu budou přednášky věnované interpretaci likvorologických nálezů, etiologické diagnostice a jejím úskalím, epidemiologii nejčastějších autochtonních i importovaných neuroinfekcí, možnostem využití zobrazovacích metod a neinfekčním stavům, které je nezbytné zvažovat v diferenciální diagnostice infekcí centrálního nervového systému.

Odborná stáž v cestovní medicíně

Odborná stáž zaměřená na problematiku HIV/AIDS

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 12. 2018