Zpět na úvodní stránku

Volby do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

24. 2. 2016

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP  

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

      ve spolupráci se sekretariátem České lékařské společnosti J. E. Purkyně připravujeme volby do nového výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. V době od 24. 2. 2016 do 8. 3. 2016 posílejte návrhy na kandidáty.

      Na zdejší webové stránce je umístěn seznam všech řádných členů společnosti, z nichž můžete vybírat kandidáty do obou orgánů v libovolném počtu. Výběr kandidátů můžete provést nejpozději do 8. 3. 2016. Voliči, kteří dostali výzvu e-mailem, mohou navrhovat kandidáty e-mailem na adresu sekretariátu ČLS JEP czma@cls.cz.

     Voliči, kteří nemají v evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu, dostanou tento text běžnou poštou a mohou navrhnout kandidáty odesláním jmen v obálce poštou do 8. 3. 2016 (rozhodující je datum odeslání na razítku) na adresu

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.
VOLBY - SIL
P. O. Box 88
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2.

      Volební komise schválená výborem SIL bude pracovat ve složení MUDr. Zdenka Manďáková (předseda), MUDr. Jaroslav Koten a MUDr. Renata Fantová. Z navržených kandidátů volební komise sestaví kandidátní listinu zvlášť do výboru a do revizní komise. Požádá všechny kandidáty o souhlas s kandidaturou. Kandidátem bude každý řádný člen SIL, který dostane alespoň jeden hlas. Může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise nebo si může zvolit kandidaturu pouze do jednoho orgánu.

      Kandidátní listiny budou zveřejněny od 17. 3. 2016 na www.infekce.cz. Vlastní volby proběhnou kombinovaně - elektronicky a korespondenčně.

Elektronické volby

      Volič se přihlásí svým unikátním heslem, které mu bude přiděleno, do hlasovacího programu a označí zvolené kandidáty nejpozději do 5. 4. 2016. Může volit maximálně 14 kandidátů do výboru a 3 kandidáty do RK. Při vyšším počtu označených jmen bude hlasovací lístek neplatný.

Korespondenční volby

      Voličům, kterým byly první informace a seznam členů pro návrhy kandidátů zaslány poštou, protože nemají v evidenci uvedenou e-mailovou adresu, budou volební lístky zaslány poštou. Tito pak zaškrtnou volené kandidáty a lístky pošlou zpět na adresu ČLS JEP poštou do 5. 4. 2016 (rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku).

      Volební komise sečte hlasy do volených orgánů a napíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který předá ČLS JEP a předchozímu výboru. Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním voleném místě rozhoduje losování za účasti volební komise. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba do 14 dní po ukončení hlasování zde na www.infekce.cz.

     Prosíme členy SIL, aby se zúčastnili voleb v co největším počtu. Ve výboru je třeba jak lidí starších a zkušených, tak mladších a plných energie, jak lidí z velkých, tak i malých oddělení a klinik. Všichni by měli mít zájem aktivně pracovat ve prospěch odborné společnosti a potažmo celého oboru infektologie. Toto však platí pro všechny členy odborné společnosti.

  MUDr. Zdena Manďáková, MUDr. Jaroslav Koten, MUDr. Renata Fantová

      V Praze, dne 23. února 2016

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 2. 2016