Zpět na úvodní stránku

Pravidla pro atestační práci v oboru infekční lékařství

J. Beneš, 14. 11. 2015

      Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant fakulty, která pořádá atestace.

      Rozsah práce: minimálně 20 stran standardního textu (nepočítá se titulní strana), t.j. aspoň 36 000 znaků (včetně mezer).

      Členění práce:

  • Obsah
  • Teoretická část (literární rešerše, analogie Přehledného článku)
  • Vlastní zkušenosti (analogie Původní práce)
  • Diskuze (porovnání vlastních výsledků s údaji z literatury)
  • Závěr
  • Literatura
  • (lze přidat Přílohy – nejsou však povinnou součástí práce)

Poměr Teoretické části a Vlastních zkušeností by měl být zhruba 1:1.

      Počet literárních pramenů: obvykle 20-40. Způsob citování musí být stejný jako v recenzovaných odborných časopisech (např. KMIL).

      Co by v práci nemělo chybět:

  • logické uspořádání a členění textu;
  • citování literárních zdrojů, z nichž autor čerpal;
  • vlastní myšlenky, úvahy, komentáře (jako součást Diskuze).

      Nejčastější chyby, kterých se atestanti dopouštějí a před nimiž varujeme, jsou v souboru: Nejčastější chyby při psaní atestační práce.

      Upozorňujeme, že předložená práce je vizitkou atestanta a ukázkou jeho připravenosti absolvovat zkoušku, ale je také vizitkou jeho školitele!

      Práci je podle platné legislativy nutno podat měsíc před konáním atestace, a to elektronicky garantovi a písemně v 1-2 výtiscích (podle rozhodnutí garanta), vlastnoručně podepsané, na Oddělení specializačního vzdělávání pořádající fakulty. Atestační práci čtou a hodnotí všichni členové zkušební komise. Jestliže atestanti pošlou svou práci v elektronické podobě garantovi s aspoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, mají nárok na předběžné přečtení a zhodnocení garantem (nebo podle rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se atestant může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

      Atestační práce a diskuze o ní je první ze tří otázek u atestační zkoušky.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 11. 2015