Zpět na úvodní stránku
 

Zahájení projektu IPVZ

26. 1. 2015

Informace pro zájemce o zájemce o účast na vzdělávacím projektu IPVZ

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.

Projekt

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00006
Doba realizace: únor 2015 - červen 2015

      Dne 2. 2. 2015 bude v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zahájena realizace individuálního projektu s názvem „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.“ (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D300006) dále jen „Projekt“.

      Individuální projekt Ministerstva zdravotnictví je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

      „Projekt“ je určen pro účastníky, kteří mají uzavřen u pracovní smlouvu minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu, kdy místo výkonu práce je z většinové části (více než 50 %) celkového pracovního úvazku prováděno mimo Hl. m. Prahu, tzn., že v součtu všech pracovních úvazků více než polovina vykonávaných činností je mimo Hl. m. Prahu. Účastníci, kteří splňují podmínky zařazení do „Projektu“ mají účast na vzdělávací akci zdarma. V rámci účasti v „Projektu“ mají nárok na bezplatné stravování, u vícedenních vzdělávacích akcí mají nárok na ubytování zdarma v hodnotě dle schváleného rozpočtu „Projektu“.

Cíl projektu

      Hlavním všeobecným cílem oblasti podpory v rámci realizace projektu je přispět ke zvyšování adaptability lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků s důrazem na rozvoj odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti zdravotnické problematiky. Smyslem a cílem projektu je docílit vyšší připravenosti lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků na měnící se potřeby trhu práce, na změny demografické, politické, ale i legislativní a tím docílit vyšší efektivity při poskytování zdravotních služeb.

Cílová skupina

      Cílovou skupinou projektu jsou fyzické osoby - zaměstnanci (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.
     Osoby samostatně výdělečně činné: Dále jde o OSVČ, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění.
     Výjimkou v rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků je, že nebude podpořena účast školence ve vzdělávací aktivitě, a to v případě, kde je již čerpána dotace na rezidenční místo. Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Vzdělávací aktivity

      Odborné vzdělávací akce jsou rozděleny do několika aktivit, kdy v rámci každé aktivity budou realizovány kurzy a vzdělávací aktivity, které obsahují témata v souladu s inovativními a aktuálními poznatky současné vědy a medicíny založené na důkazech.
     Přehled vzdělávacích akcí je podrobně uveden na webových stránkách IPVZ (www.ipvz.cz), včetně administrace přihlašování účastníků na jednotlivé vzdělávací akce.
Jednotlivé klíčové aktivity

A2

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v chirurgických oborech: tato aktivita je zaměřena na inovativní vzdělávání oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny, kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a resuscitace, hrudní chirurgie, traumatologie, plastické chirurgie, ORL, gynekologie a porodnictví, urologie, urgentní medicíny, neurochirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, angiologie.

A3

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v interních oborech: tato vzdělávací aktivita je zaměřena na inovativní vzdělávání oblasti diabetologie, nefrologie, revmatologie, pneumologie a ftizeologie, dermatolovenerologie, paliativní medicíny, neurologie, vnitřního lékařství, gastroenterologie, kardiologie, alergologie a klinické imunologie, všeobecného praktického lékařství.

A4

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v diagnostických oborech: tato vzdělávací aktivita je zaměřena na inovativní vzdělávání v oblasti farmaceutické technologie a kontroly léčiv, patologie, klinické biochemie, radiologie, radiační onkologie, genetiky, biomedicínské techniky, hematologie a transfuzního lékařství.

A5

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v dalších odbornostech: tato vzdělávací aktivita je zaměřena inovativní vzdělávání v oblasti návykových nemocí, akupunktury a tradiční medicíny, algeziologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, psychoterapie, psychiatrie, klinické psychologie, klinické farmakologie, lékárenství a nelékařské problematiky zdravotně sociální oblasti.

A6

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví: tato aktivita je zaměřena na inovativní vzdělávání v oblasti posudkového lékařství, revizního lékařství, pracovního lékařství, hygieny a epidemiologie, radiační hygieny a veřejného zdravotnictví.

A7

      Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v dětském lékařství: tato aktivita je zaměřena na inovativní vzdělávání v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, dětské neurologie, praktického lékařství pro děti a dorost, dětského lékařství, dětské ORL, dětské gynekologie a dorostového lékařství.

Seznam vzdělávacích akcí

      Seznam vzdělávacích akcí v rámci projektu ESF Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.:
http://www.ipvz.cz/akce/projekt-esf.aspx
 

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.

 
Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 1. 2015