Zpět na úvodní stránku

Nová kniha Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

7. 12. 2014

Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P, et al. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici  

Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P, et al. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. 1. vydání. Nakladatelství Mladá fronta, edice Aeskulap, 2014, pp. 712

Charakteristika knihy

      Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a dobře provázaného systému odborných programů pro obě oblasti (antibiotický program, program prevence a kontroly infekcí) v konkrétním zdravotnickém zařízení. Jejím cílem je též přispět k usnadnění implementace opatření požadovaných evropskou i českou legislativou, případně akreditačními institucemi v podmínkách běžné praxe našich nemocnic. Součástí publikace jsou podrobné podklady pro racionální používání antibiotik v klinické praxi (popisy antimikrobiálních léčiv s určením jejich optimálních indikací a dávkování, doporučení pro úvodní i cílenou antibiotickou léčbu infekcí, zásady profylaktického používání antibiotik atd.). Značný prostor je věnován charakteristice a způsobu používání specifických nástrojů v obou odborných programech (např. principy přípravy antibiotického listu, měření a hodnocení spotřeby antibiotik, metody a interpretace výstupů surveillance antibiotické rezistence, příprava lokálních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekcí, popisy konkrétních opatření prevence a kontroly infekcí včetně izolačních opatření a řada dalších). Ve zvláštních statích jsou probrány základy moderní nemocniční epidemiologie (deskriptivní a analytické metody, využití molekulárních typizačních technik) a rovněž postupy měření, hodnocení a ovlivňování kvality zdravotní péče v oblasti antibiotické politiky a prevence infekcí.

Obsah

Předmluva

Část I: Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici - úvod

1. Význam infekce pro bezpečnost pacientů v nemocnici – hrozby a důsledky
2. Infekce spojené se zdravotní péčí a antibiotická rezistence jako priority ochrany zdraví
3. Infekce spojené se zdravotní péčí a ekonomická udržitelnost zdravotního systému
4. Kvalita a bezpečnost zdravotní péče, procesně řízená medicína
5. Principy kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí a antibiotické rezistence

Část II: Principy antibiotické politiky v nemocnici

1. Antibiotika a jejich význam pro současnou medicínu (Jindrák)

2. Farmakologická charakteristika antibiotik (Halačová)

2.1. Farmakokinetické a farmakodynamické charakteristiky antibiotik
2.2. Ovlivnění farmakokinetických parametrů antibiotik
2.3. Klinicky významné nežádoucí účinky antiinfektiv

3. Mikrobiologické podklady pro používání antibiotik (Urbášková, Jindrák)

3.1. Zásady klinicky relevantní mikrobiologické diagnostiky (Jindrák)
3.2. Vyšetření citlivosti k antibiotikům (Urbášková)

4. Klinicky významná antibiotika a priority jejich použití v nemocniční praxi (Nyč, Halačová, Urbášková, Jindrák)

Peniciliny
Cefalosporiny
Karbapenemy
Aminoglykosidy
Fluorochinolony
Glykopeptidy a příbuzná antibiotika
Oxazolidinony
Makrolidy a azalidy
Linkosamidy
Ko-trimoxazol
Amfenikoly
Tetracykliny a glycylcykliny
Rifampicin
Polypeptidy
Nitroimidazoly
Další antibiotika

5. Systémová antimykotika a jejich použití v klinické praxi (Nyč)

Azoly
Echinokandiny
Amfotericin B
Dávkování antimykotik

6. Někteří významní původci bakteriálních infekcí a pozice antibiotik (Urbášková)

Grampozitivní koky
Grampozitivní tyčinky
Gramnegativní koky
Gramnegativní náročné tyčinky
Skupina HACEK
Gramnegativní střevní tyčinky
Gramnegativní nefermentující tyčinky
Aeromonas spp., Plesiomonas spp., Vibrio spp.
Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp.

Spirochéty
Anaerobní baktérie

7. Přístupy k používání antibiotik v klinické praxi (Jindrák, Chmelík, Nyč)

7.1. Část obecná

Základní principy účinné a bezpečné antibiotické léčby
Klasifikace antibiotické léčby
Diagnostické podklady pro správnou indikaci antibiotické léčby
Indikační algoritmus úvodní antibiotické léčby
Predikce etiologie infekce a citlivosti původce před zahájením úvodní léčby
Cílená léčba a deeskalační princip
Infekce komunitního původu
Infekce nozokomiálního původu
Infekce u kriticky nemocných v intenzivní péči
Infekce u imunokompromitovaných pacientů
Infekce novorozenců
Infekce spojené s cizorodým materiálem
Problémy a chyby při používání antibiotik v nemocnici – příklady z praxe

7.2. Část speciální

Sepse, těžká sepse, septický šok
Sepse s nejasným zdrojem infekce
Sepse se známým zdrojem infekce
Syndrom toxického šoku
Stafylokokový toxický šok
Streptokokový toxický šok
Infekce krevního řečiště
Katétrové infekce krevního řečiště
Infekce srdce a cév
Infekční endokarditida
Infekční endarteritida a mykotické aneurysma
Septická tromboflebitida centrální žíly
Septická tromboflebitida periferní žíly
Infekce cévních protéz a tepenných rekonstrukcí
Mediastinitida včetně komplikací v kardiochirurgii
Infekce centrálního nervového systému
Purulentní meningitida komunitního původu
Absces mozku
Pooperační hnisavé komplikace CNS (meningitidy, abscesy a empyémy)
Infekce spojené s drenážemi likvorových cest
Infekce likvorových zkratů
Infekce horních cest dýchacích
Akutní tonsilofaryngitida
Akutní sinusitida
Akutní mesotitida
Infekce dolních cest dýchacích
Akutní bronchitida
Akutní exacerbace chronické bronchitidy
Tracheitida (tracheobronchitida) u uměle ventilovaných nemocných
Komunitní pneumonie
Aspirační pneumonie
Ventilátorová pneumonie
Nozokomiální pneumonie u nemocných bez umělé plicní ventilace
Infekce urogenitálního ústrojí
Obecná charakteristika infekcí močového ústrojí
Cystitida
Pyelonefritida
Infekce spojené s katétrizací vývodných močových cest
Obecná charakteristika infekcí mužského a ženského genitálu
Uretritida
Prostatitida a epidydimitida
Vulvovaginitida a cervicitida
Pánevní zánětlivá nemoc
Poporodní a pooperační komplikace
Infekce kůže a měkkých tkání
Impetigo a jiné pyodermie
Celulitida
Erysipel
Syndrom opařené kůže
Nekrotizující infekce měkkých tkání
Infekce chirurgických ran
Infekce traumatických ran
Infekce chronických lézí kůže a měkkých tkání
Diabetická noha
Infekce kostí a kloubů
Osteomyelitida
Spondylodiscitida
Septická artritida
Infekce kloubních náhrad
Infekce gastrointestinální a nitrobřišní
Esofagitida
Gastroenteritida, infekční průjem
Infekce Clostridium difficile
Peritonitida
Apendicitida
Divertikulitida
Cholecystitida
Cholangitida
Nitrobřišní abscesy
Profylaktické používání antibiotik
Antimikrobiální profylaxe v chirurgii
Prevence infekční endokarditidy
Dlouhodobá suprese bakteriurie
Profylaxe invazivního meningokokového onemocnění
Prevence novorozeneckých infekcí vyvolaných Streptococcus agalactiae Revmatická horečka
Kontroverzní příklady preventivního podávání antibiotik v klinické praxi.

8. Principy, nástroje a postupy antibiotické politiky v nemocnici (Jindrák, Chmelík, Halačová)

8.1. Zásady uvážlivého používání antibiotik v nemocnici

8.2. Antibiotická politika v nemocnici - nástroje a jejich praktická aplikace

Lokální surveillance antibiotické rezistence
Surveillance a kontrola spotřeby antibiotik
Antibiotický list a odborná kategorizace antibiotik
Lokální doporučené postupy
Konzultační a konsiliární činnost
Měření, hodnocení a ovlivňování kvality používání antibiotik

8.3. Antibiotický program nemocnice

Část III: Prevence a kontrola infekcí v nemocnici

1. Metodické základy nemocniční epidemiologie a biostatistiky (Malý)

1.1. Postupy a metody deskriptivní epidemiologie
1.2. Postupy a metody analytické epidemiologie
1.3. Hodnocení důsledků infekcí spojených se zdravotní péčí
1.4. Hodnocení účinnosti intervencí v prevenci a kontrole infekcí

2. Charakteristika původců infekcí spojených se zdravotní péčí (Jindrák, Hedlová)

Patogenita a virulence
Pacient jako vnímavý jedinec
Kolonizace a infekce
Zdroje a cesty přenosu
Odolnost vůči antimikrobiálním látkám a podmínkám prostředí

3. Biologická bezpečnost (Hedlová)

Kritéria pro hodnocení biologické bezpečnosti
Třídy biologické bezpečnosti
Vysoce nebezpečné infekce v nemocnici

4. Hodnocení rizika v prevenci a kontrole infekcí v nemocnici (Jindrák)

Přístupy k hodnocení rizika
Prioritní oblasti pro hodnocení rizika v prevenci a kontrole infekcí

5. Surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí (Jindrák)

5.1. Definice infekcí spojených se zdravotní péčí
5.2. Metody surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí
5.3. Bodové prevalenční studie
5.4. Incidenční surveillance vybraných skupin infekcí podle priority
5.5. Lokální, národní a mezinárodní surveillance
5.6. Přehled zdrojové literatury

6. Indikátory kvality v prevenci a kontrole infekcí (Jindrák)

Základní typy indikátorů kvality
Využití indikátorů kvality v prevenci a kontrole infekcí

7. Postupy prevence a kontroly infekcí (Jindrák, Hedlová, Malý)

7.1. Základní hygienické požadavky na provoz nemocnice a provozní řád (Hedlová)

7.2. Omezování přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče (Hedlová)

Standardní opatření
Obecná charakteristika a účel
Hygiena rukou a používání rukavic
Ochrana obličeje
Používání ochranných plášťů
Prevence poranění jehlou a jinými ostrými předměty
Respirační hygiena
Manipulace s lůžkovinami
Manipulace s předměty a pomůckami užívanými při poskytování péče
Zacházení s odpadem
Úklid
Izolační opatření
Obecná charakteristika a účel
Izolační opatření u původců přenosných kontaktem
Izolační opatření u původců přenosných kapénkami
Izolační opatření u původců přenosných vzduchem
Speciální izolační postupy

7.3. Identifikace, vyšetřování a řešení epidemických epizod (Jindrák, Hedlová, Malý)

7.4. Postupy cílené, klinicky orientované prevence a kontroly infekcí (Hedlová, Jindrák)

Prevence a kontrola hlavních skupin infekcí spojených se zdravotní péčí
Katétrové infekce krevního řečiště
Ventilátorová pneumonie
Infekce močového ústrojí
Infekce v místě chirurgického výkonu
Prevence a kontrola infekcí vyvolaných epidemiologicky významnými původci
Staphylococcus aureus
Koaguláza negativní stafylokoky
Enterokoky
Enterobaktérie
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia

Multirezistentní a panrezistentní baktérie
Clostridium difficile
Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis

Původci infekcí přenášených krví
Respirační viry
Viry gastroenteritid
Kandidy
Vláknité houby
Svrab

8. Program prevence a kontroly infekcí nemocnice (Jindrák, Hedlová)

Charakteristika, zaměření a cíle programu
Organizace a personál programu
Činnosti a funkce programu
Podmínky pro zajištění účinnosti programu
Návaznost programu na oblast kvality a bezpečnosti zdravotní péče
Návaznost programu na oblast ochrany veřejného zdraví
Zavádění programu v praxi – checklist a akční plán

Část IV: Přílohy

Výklad pojmů užívaných v nemocniční epidemiologii


Odkaz

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 12. 2014