Zpět na úvodní stránku

Úryvek z atestační příručky Ministerstva zdravotnictví ČR

3. 2. 2014

Článek 6
Koordinace teoretické výuky

(1) Teoretickou výuku v souladu s požadavky vzdělávacích programů příslušných specializačních oborů koordinuje Koordinační rada specializačního vzdělávání.
(2) Koordinační rada zpracovává plán teoretické výuky, zejména povinných kurzů, za následující kalendářní rok na základě personálních, materiálních a organizačních možností jednotlivých pověřených organizací a udělené akreditace Ministerstva pro teoretickou výuku tak, aby účastníci specializačního vzdělávání měli k dispozici nabídku povinných kurzů.
(3) Plán teoretické výuky pro následující kalendářní rok předkládá Koordinační rada vždy do 31. 10. předchozího kalendářního roku Ministerstvu. Plán výuky zahrnuje povinné kurzy na ukončení základního kmene a povinné předatestační kurzy. Tyto kurzy mohou být ukončeny písemným testem, který zajišťuje organizátor kurzu. Anotované kurzy obsahují kód a název kurzu, odborného garanta, určení kurzu, program, termín a místo konání, kapacitu a výši účastnického poplatku.
(4) Plán výuky může obsahovat i další doporučené specializační kurzy před atestací nabízené pověřenými organizacemi podle jejich kapacity.
(5) Organizátorem specializačních kurzů může být pověřená organizace, která obdržela akreditaci Ministerstva pro teoretickou výuku. Kurzy mohou být organizovány i ve spolupráci s jinými pověřenými organizacemi, zejména v malých oborech, kde lze očekávat nízký počet účastníků.
(6) Pověřená organizace, která specializační kurzy realizuje, vydá účastníkům kurzů potvrzení o absolvování nebo provede zápis do průkazu odbornosti.

Článek 7
Ukončení specializačního vzdělávání

  Specializační vzdělávání se ukončuje: a) na žádost uchazeče,
b) rozhodnutím ministerstva na základě oznámení pověřené organizace, pokud účastník specializačního vzdělávání závažným způsobem neplní studijní povinnosti,
c) atestační zkouškou.

Článek 8
Přihláška k atestační zkoušce

(1) Atestační zkoušky se konají v souladu zejména s vyhláškou č. 188/2009 Sb. a nařízením vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky (dále jen „nařízení vlády č. 184/2009 Sb.“).
(2) Pověřená organizace na základě této smlouvy s ministerstvem je oprávněna zajišťovat atestační zkoušky.
(3) Úhrada za atestační zkoušku podle nařízení vlády č. 184/2009 Sb. náleží pověřené organizaci.
(4) Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně pověřené organizaci, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky (vzor viz příloha č. 8) je k dispozici na příslušných pracovištích pověřených organizací. Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 90 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení pověřenou organizací, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.
(5) Přihláška k atestační zkoušce musí obsahovat následující přílohy:
- kopii průkazu odbornosti – jen části s řádnými záznamy povinné praxe, které musí být stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele,
- kopii logbooku – jen části s přehledem odborné praxe a provedených výkonů, které musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele.
(6) Uchazeči, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině dále dokládají:
- kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
(7) Uchazeči, kteří zažádali o započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace, v cizině nebo doktorském studijním programu dále dokládají:
- kopii rozhodnutí ministerstva o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu a
- kopii dokladu o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace.
(8) K atestační zkoušce může přistoupit uchazeč, který prokáže splnění požadavků vzdělávacího programu platného v době, kdy specializační vzdělávání probíhalo. V případě, že v průběhu specializačního vzdělávání bylo více platných vzdělávacích programů, uchazeč uvede na přihlášce, podle jakého programu se vzdělával. Pověřená organizace posuzuje splnění požadavků dle příslušného vzdělávacího programu, a to splnění délky a struktury požadované praxe, která musí být řádně zaznamenána v průkazu odbornosti, a dále splnění požadovaných výkonů, které jsou zaznamenány a potvrzeny školitelem v logbooku.
(9) Pokud údaje v přihlášce k atestační zkoušce a jejích přílohách neodpovídají stanoveným požadavkům pro vykonání atestační zkoušky nebo jsou údaje v přihlášce nečitelné, vyzve pověřená organizace uchazeče k odstranění nedostatků přihlášky, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení přihlášky.

Článek 9
Termín a místo konání atestační zkoušky

(1) Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví ministerstvo s přihlédnutím k návrhům Koordinační rady pro specializační vzdělávání, a to každoročně nejpozději do 31. ledna. Za tím účelem Koordinační rada pro specializační vzdělávání každoročně nejpozději do 15. ledna oznámí řediteli odboru vzdělávání a vědy ministerstva termíny, k nimž dospěly po vzájemné dohodě a ve vzájemné spolupráci podle bodu 7.3 této smlouvy. Koordinační rada pro specializační vzdělávání může jako termín určit i rozmezí několika dní, ve kterých se budou atestační zkoušky konat. V případě potřeby ministerstvo stanoví další termíny, a to na základě individuálních žádostí pověřených organizací.
(2) Změna termínů atestační zkoušky ze strany pověřené organizace je možná pouze ve výjimečných případech a vždy jen po předchozím schválení ředitelem odboru vzdělávání a vědy ministerstva.
(3) Pověřená organizace, která atestační zkoušku organizuje, zasílá uchazečům, kteří splňují podmínky pro vykonání zkoušky, na doručovací adresu pozvánku k atestační zkoušce s potvrzením termínu, místa konání a event. další informace ke konání atestační zkoušky, a to nejpozději do 30 dnů před termínem konání atestační zkoušky. Pozvánku k atestační zkoušce zasílá též členům atestační komise a v kopii i pověřené organizaci, u níž je evidován.

Článek 10
Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se koná před nejméně třemi členy oborové atestační komise, jejíž členy jmenuje ministr zdravotnictví na návrh univerzit, České lékařské komory, odborných společností a akreditovaných a vzdělávacích zařízení. Koordinační rada pro specializační vzdělávání navrhne složení konkrétní komise na příslušný termín atestační zkoušky tak, aby součástí komise byli zástupci jiné pověřené organizace než té, u níž se koná atestační zkouška.
(2) Atestační zkouška se skládá zpravidla z části teoretické a části praktické (viz vzdělávací program příslušného specializačního oboru). Praktická zkouška předchází zkoušce teoretické.
(3) Aktuální seznamy otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňuje ministerstvo na svých webových stránkách (www.mzcr.cz) a shodně je zveřejňují pověřené organizace na svých webových stránkách. Otázky k atestační zkoušce připraví pověřená organizace k losování u atestační zkoušky.
(4) Před zahájením atestační zkoušky je uchazeč povinen vždy prokázat svoji totožnost a předložit doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky zaslané na adresu pověřené organizace zajišťující atestační zkoušku v daném termínu. Uchazeč zároveň předloží atestační komisi ke kontrole originál průkazu odbornosti a logbooku. O předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky a kontrole průkazu odbornosti a logbooku se provede záznam do protokolu o atestační zkoušce.
(5) Praktická zkouška, jejíž součástí je provedení klinického výkonu, se koná na akreditovaném klinickém pracovišti spolupracujícím s pověřenou organizací zajišťující atestační zkoušku v daném termínu za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem ministra zdravotnictví a školitele akreditovaného pracoviště. O průběhu praktické části je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce. V případě neúspěšně vykonané praktické části k¨zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje. V případě úspěšného složení praktické části atestační zkoušky a odstoupení od teoretické části nebo neúspěšného pokusu o tuto část zkoušky, může atestační komise po dohodě doporučit uznání praktické části zkoušky provedením zápisu do protokolu o atestační zkoušce, s platností po dobu dvou let.
Obsah teoretické části atestační zkoušky je rovněž určen příslušným vzdělávacím programem. Stanoveny jsou tři odborné otázky, z nichž jedna může být nahrazena obhajobou atestační práce, popřípadě testem, nebo obhajoba atestační práce, popřípadě test, mohou být další částí zkoušky. V případě nezcela dostačující odpovědi, nikoliv zásadní neznalosti, na některou ze zadaných otázek, může atestační komise položit doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v průběhu zkoušky a zaznamenává se do protokolu o atestační zkoušce.
(6) Uchazeč se může omluvit z praktické nebo teoretické části zkoušky písemně před termínem zkoušky na adresu pověřené organizace nebo odstoupením před jejím zahájením (je nutné provést záznam o odstoupení do protokolu). V tomto případě se může přihlásit v nejbližším možném termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Úhrada nákladů spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací, ale v tomto případě zůstává na stejné výši.
(7) Pokud uchazeč odstoupí od zkoušky po jejím zahájení, zejména po vylosování otázek, je zkouška považována za neúspěšnou. Opakování zkoušky, včetně jednotlivých částí, je možné nejdříve za jeden rok od termínu neúspěšné zkoušky a úhrada se již zvyšuje.
(8) Atestační komise hodnotí výsledky jednotlivých částí zkoušky a po závěrečné poradě vyhlásí celkové hodnocení uchazeče. V protokolu o atestační zkoušce musí být záznam o hodnocení všech částí zkoušky (včetně výsledku testu, obhajoby atestační práce), v celkovém hodnocení „prospěl“/„neprospěl“ a stručném zhodnocení uchazeče. Do průkazu odbornosti provede záznam o kladném výsledku atestační zkoušky předseda atestační komise nebo jím pověřený člen.
(9) Pověřená organizace zajišťuje vyhotovení diplomů o získání specializované způsobilosti (vzor viz příloha č. 9). Pověřená organizace přidělí každému diplomu číslo, které bude ve formátu pro Univerzitu Karlovu v Praze: UK-1LF-0001-ZO, UK-2LF-0001-ZO, UK-3LF-0001-ZO, UK-LFP-0001-ZO, UK-LFHK-0001-ZO, pro Univerzitu Palackého v Olomouci: UP-LF-0001-ZO, pro Masarykovu univerzitu: MU-LF-0001-ZO. Diplomy podepisuje předseda oborové atestační komise, zástupce příslušné pověřené organizace a zástupce ministerstva. Pověřená organizace zašle diplomy ministerstvu společně s průvodním dopisem, ve kterém je uveden jmenný seznam uchazečů, pro které pověřená organizace diplomy vyhotovila. Na diplomech je uveden podpis předsedy oborové atestační komise a zástupce pověřené organizace. Diplomy následně podepíše zástupce ministerstva a stvrdí je otiskem úředního razítka ministerstva, které diplomy vydává podle par. 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. Diplomy jsou předány uchazečům prostřednictvím pověřené organizace, která je vyhotovila.
(10) Pověřená organizace po ukončení atestační zkoušky a předání diplomů absolventům této zkoušky předá dokumentaci o atestační zkoušce v listinné podobě (přihláška k atestaci, omluvy uchazeče z atestační zkoušky, protokol o průběhu atestační zkoušky a kopie diplomu) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ) se sídlem Ruská 85, 100 05 Praha 10, IČ 00023841 k archivaci. Kopii diplomu zašle též pověřené organizaci, u níž je evidován.


Zpět
Organizace postgraduálního vzdělávání v roce 2014
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 2. 2014