Zpět na úvodní stránku

Ohlédnutí za XV. setkáním přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení aneb podle J. Derridy „Nic neexistuje mimo text“

J. Galský, J. Beneš, 23. 4. 2013

      Ve dnech 17.-19.4.2013 se konalo již 15. setkání přednostů a primářů v hotelu Aurum v Černém Dole v Krkonoších. I přes četné globální problémy a nezáviděnihodnou situaci v českém zdravotnictví si všichni účastníci přivezli dobrou náladu a celé setkání probíhalo v přátelském a soudružném, chcete-li soudružském duchu, ve smyslu původního předkomunistického významu slova soudruh. Krkonoše mohly opět v přímém kontaktu sledovat sofistikované diskuse během odborného i společenského programu.

      Úvodem předsedkyně doc. Staňková předala primáři Chmelíkovi Čestné členství ve Společnosti infekčního lékařství a poděkovala mu za dlouhodobou práci ve výboru, podporu infekčního lékařství a ze jeho neutuchající činnost v krajské nemocnici i v celostátních odborných komisích a poradních orgánech. Poděkovala také již emeritnímu primáři Sedláčkovi za jeho celoživotní pozitivní prezentaci našeho oboru, jeho zájem o diagnostiku a terapii nejen lymeské borreliózy, ale celého spektra infekčních nemocí, a také historii v regiónu a pořádání prvního českého kasuistického kongresu. Doc. Staňková představila MUDr. Petra Knížka, Ph.D. a MUDr. Markétu Dyrhonovou, kteří nově vstoupili do síně primářů infekčního lékařství v ČR v Pardubicích a na Mělníce.

XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole     XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole     XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

      Odborný program byl na tomto setkání zaměřen především na stávající stav, vývoj a budoucnost infekčního lékařství v České republice se všemi konsekvencemi. Doc. Staňková zhodnotila uplynulé období, práci výboru od posledního setkání, dosažené výsledky i problémy, se kterými se potýká zdravotnictví, včetně oboru infekčního lékařství. Doc. Marešová a dr. Galský sdělení doplnili o aktivity v poradních orgánech a pracovních skupinách, kde náš obor zastupují. Dr. Stejskal informoval o Sekci tropického a cestovního lékařství. Prof. Husa a prof. Beneš prezentovali sdělení o postgraduální výuce a atestacích v roce 2013. V rámci této přednášky prof. Beneš okomentoval výsledky evaluačního dotazníku mladých infektologů, kde se vyjadřovali i k budoucnosti oboru. Tyto názory budou uveřejněny na webových stránkách SIL a budou projednány také na příští schůzi výboru. Dalším tématem byla diskuse o léčbě chronické hepatitidy C proteázovými inhibitory, která se soustřeďuje do 17 center. Bohužel tlak ze strany zdravotních pojišťoven nedovolil ponechat preskripci těchto léků na všech infekčních odděleních a faktem zůstává, že distribuce center v rámci ČR je velmi nerovnoměrná, zejména vezmou-li se v úvahu i centra, která provozují gastroenterologové. Dr. Galský, prof. Husa, dr. Kümpel a doc. Plíšek informovali a diskutovali s přítomnými přednosty a primáři o jednáních se zdravotními pojišťovnami o možnostech léčby vysoce inovativními léky, včetně omezené dostupnosti pro nemocné, nenaplnění zákona o ochraně veřejného zdraví. Dr. Kümpel přednesl sdělení o DRG, jeho vývoji a pozitivitě CMI pro infekční oddělení proti dřívějším úhradám (výkonový systém a jeho překlopení do paušálních úhrad). Prof. Beneš, dr. Galský a dr. Stejskal informovali o esenciálních antiinfektivech a jejich dostupnosti, o bance život zachraňujících léčivých přípravků v oboru infekčního lékařství, o jednáních na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Dr. Roháčová, dr. Galský a doc. Plíšek uvedli problematiku vysoce nebezpečných nákaz, naplnění Usnesení Vlády ČR z 9. 1. 2013 Národní akční plán ČR pro případ události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), která byla i významným tématem v kuloárních diskusích přednostů a primářů.

XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

Dr. Chmelík, dr. Šťastník a doc. Rožnovský představili vizi Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí SZÚ, Pracovní skupiny pro infekce spojené se zdravotní péčí při SIL a možnosti praktické implementace na jednotlivých pracovištích. Dr. Smejkal přednesl poznatky o postgraduálním vzdělávání a uplatnění infektologů v nemocnicích, o izolaci nemocných, o infekčních stanicích v jiných zemích (především model ve Švédsku, Francii, Velké Britanii, USA, SRN). Tuto přednášku si můžete prohlédnout zde. S náplní této přednášky můžete porovnat názory letošních atestantů, repektive účastníků letošního předatestačního kurzu Novinky v infekčním lékařství zde. Prof. Kolář a doc. Plíšek informovali o dalším vydávání časopisu KMIL, o jeho významu, zařazení do Scopus, RIV bodech, ale také o obsahu a nákladech na vydávání. Prof. Kolář pozval zúčastněné na společný kongres KMINE do Olomouce a prof. Husa na Český kongres o infekčních nemocech (kasuistický) do Brna. Ze značky oboru infekčního lékařství, z vize, cílů a strategie ve vůdcovském a manažerském chování, z rozsahu poskytovaných služeb, ze zapojení se do legislativního procesu, z ekonomiky, nákladové efektivity se vymykala pouze přednáška prof. Beneše o novém Doporučeném postupu u péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/ asplenií), částečně léčba diftérie v roce 2013 a pohled dr. Stejskala na alternativní medicínu. Dík za perfektně připravenou akci patří všem organizátorům, především doc. Plíškovi. Celé setkání uzavřel dr. Galský a vyzval všechny k aktivitě, k zapojení se do procesu změny v celostátním měřítku a k praktické implementaci nových pohledů na infekční lékařství na jednotlivých pracovištích.

XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole     XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

Pozn.: Prof. Beneš rozdal přítomným přednostům a primářům Průkazy pacienta s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny. Péče o tyto pacienty je detailně popsána v Doporučeném postupu, který je k dispozici na našich webových stránkách zde. O další průkazy si může kterýkoli člen SIL zažádat u sekretářky prof. Beneše (tel. 266-082-707 nebo e-mail: jiri.benes@bulovka.cz).

Odkazy, materiály a podklady:

  1. Jednotlivá sdělení u autorů
  2. Přednáška dr. Smejkala: Infektologie v některých zemích světa
  3. http://www.skpz.cz/smernice-pro-jednotny-postup-pri-vzniku-mu-podlehajici-ihr-2005/
  4. http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/implementace-mezinarodnich-zdravotnickych-predpisu-v-cr_2498_5.html
  5. http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c_3698_1779_11.html
  6. http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c7/2012_6706_2510_11.html
  7. http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nova-verze-grouperu-010_7296_3.html
  8. § 53, odst. 1, písm. a) zákona 58/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  9. http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/891-vestnik-72008.html

Fotografie J. Galský, S. Plíšek

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 4. 2013