Zpět na úvodní stránku

Odběr a zasílání vzorků od pacientů s podezřením na těžký průběh chřipky

M. Havlíčková, 23. 11. 2011

     Vážení kolegové,

      obracím se na Vás s žádostí o specifické zasílání vzorků od pacientů s těžkým průběhem respirační infekce s podezřením na chřipkovou etiologii, u kterých je nezbytná intenzivní péče (ARO/JIP). Žádám, aby odebraný materiál od těchto pacientů (společně s žádankou o vyšetření, kde je třeba uvést maximum dostupných informací o průběhu onemocnění pacienta vč. předchorobí) byl v co nejkratší době zaslán k diagnostice do NRL pro chřipku v SZÚ.

      Na základě předběžné telefonické domluvy na čísle 724 362 602 lze vyšetření a převzetí materiálu dohodnout i mimo běžnou pracovní dobu včetně víkendů Náklady na vyšetření budou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně transportu do SZÚ, který je hrazen v rámci nákladů režijních. U pacientů s rozvinutou pneumonií a dechovou tísní, kteří jsou na umělé plicní ventilaci, je k vyšetření kromě stěru z nasofaryngu žádoucí odebrat i materiál z dolních cest dýchacích:

  • bronchoalveolární laváž (BAL) - zasílat nejméně 2-5 ml
  • stěr z nasofaryngu případně nasofaryngeální aspirát
  • aspirát z dolních cest dýchacích (DCD) u intubovaného pacienta
  • sputum, případně jakýkoli další materiál z DCD dle okolností
  • srážlivá krev pro průkaz protilátek, ideálně 1. krev s odběrem sekretu z dýchacích cest, následně 2. krev v intervalu 2-3 týdnů.

      Výtěr v odběrovém médiu a/nebo další z výše uvedených materiálů se ukládá ihned po odběru do chladničky (+4 °C - +8 °C). Materiál nesmí zmrznout a je nutné jej neprodleně transportovat do NRL v chladicím boxu.

      Od všech pacientů, kteří klinicky nereagují na léčbu antivirotiky, doporučujeme následující den po ukončení léčby odebrat BAL (není-li možno zajistit BAL, pak výtěr) a zaslat do NRL pro chřipku pro sledování vzniku rezistence.

      V případě následného úmrtí je vhodné zaslat i sekční materiál: Odběr se provádí co nejdříve, nejdéle však během 24 hodin po exitu. Lze odebrat:

  1. Při nálezu hemorhagické tracheitidy stěr z nejvíce postižených míst do transportního virologického média
  2. Malou část trachey se sliznicí (cca 1×1 cm) do šroubovací odběrové zkumavky s transportním virologickým médiem
  3. Marginální zónu pneumonického ložiska rovněž do virologického média (viz bod b).

      Pokud nelze pitevní materiál transportovat do NRL v den odběru při teplotě +4 °C, je nutné jej zamrazit na teplotu nižší než -60 °C, případně -20  °C a v tomto stavu i zasílat (tedy na předchlazené mrazící vložce).

      Odběrové soupravy (transportní médium a odběrové tampóny) poskytne NRL pro chřipku zdarma. Budou-li použita komerční odběrová média, je nutné použít médium vhodné pro virologické i molekulárně-biologické vyšetření, ideálně v menším objemu 1-3 ml).

MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí NRL pro chřipku

Odkazy:Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 11. 2011